Verlof bij Overlijden - Wettelijke Essentiële Info | Wevers Uitvaart (2024)

Rechten en mogelijkheden bij verlies

Bij het overlijden van een naaste krijgen werknemers vaak te maken met verlof om de nodige tijd te kunnen besteden aan het rouwproces en de afhandeling van praktische zaken. Dit verlof staat bekend als ‘verlof bij overlijden‘ of bijzonder verlof. In Nederland zijn er specifieke regelingen die medewerkers het recht geven op verlof bij het overlijden van een familielid of huisgenoot. De regels rond verlof bij overlijden bepalen wie als naaste wordt gezien en hoeveel dagen verlof men mag nemen.

De verlofdagen zijn afhankelijk van de graad van verwantschap tussen de medewerker en de overledene. Zo wordt er doorgaans onderscheid gemaakt tussen verlof voor het overlijden van directe familieleden, zoals ouders en kinderen, en verlof voor de wat verder verwijderde familieleden. Dit is vastgelegd om te zorgen dat de werknemers de tijd en ruimte krijgen om afscheid te nemen en de uitvaart te organiseren.

Leestip! Wat direct te doen bij overlijden?

Rechten van de werknemer

De rechten van werknemers op het gebied van verlof bij overlijden zijn een belangrijk onderwerp voor zowel werknemers als werkgevers. Het is van belang dat de regels omtrent verlof duidelijk zijn vastgesteld om misverstanden in deze emotioneel zware perioden te voorkomen. Naast de wettelijke regelingen kunnen bedrijven ook eigen afspraken maken over het verlof bij overlijden, mits deze de wettelijke regeling niet aantasten. Werknemers en werkgevers doen er goed aan samen te zoeken naar een passende oplossing die rekening houdt met de behoefte aan tijd voor rouw en de continuïteit binnen de organisatie.

Verlof bij overlijden – Een overzicht

Bij het overlijden van een dierbare hebben werknemers recht op verlof om afscheid te kunnen nemen en de begrafenis te regelen.

Verlof bij Overlijden - Wettelijke Essentiële Info | Wevers Uitvaart (1)

Wettelijke regelingen en cao-afspraken

Het recht op verlof bij overlijden is wettelijk vastgelegd in Nederland. De werktijdenwet en cao’s bieden richtlijnen die bepalen voor welke familieleden een werknemer recht heeft op verlof. De duur van het verlof en of een werknemer zijn salaris doorbetaald krijgt, hangt vaak af van de specifieke arbeidsovereenkomst of de cao-bepalingen. In de meeste cao’s worden een aantal dagen verlof toegekend bij het overlijden van een direct familielid; dit varieert meestal van een dag verlof tot een paar dagen.

Duur van het verlof

De precieze hoeveelheid dagen verlof die een werknemer krijgt bij overlijden van een naaste is verschillend per situatie. De wet schrijft voor dat men recht heeft op een kortdurend verlof voor noodzakelijke tijd, zoals de dag van de begrafenis. Werkgevers mogen echter meer verlof verlenen dan wettelijk voorgeschreven. De duur is doorgaans gerelateerd aan de graad van verwantschap; zo kunnen er voor een partner of kind vaak meer dagen verlof worden opgenomen dan voor een oom of tante.

Leestip! Na hoeveel dagen vindt de begrafenis plaats?

Omgaan met verlof rondom de uitvaart

Wanneer er sprake is van een overlijden binnen de directe familie, is het belangrijk om te weten hoe verlof geregeld kan worden. De behoefte aan tijd voor afscheid en rouw wordt erkend met passende verlofregelingen.

Directe familieleden en graden van verwantschap

In Nederland is er vanuit de wet een regeling die werknemers recht geeft op calamiteitenverlof bij het overlijden van directe familieleden. Dit zijn onder meer ouders, kinderen en partners, oftewel de eerstegraads familieleden. Tweedegraads familieleden, zoals grootouders en kleinkinderen, worden ook onder deze regeling erkend. De graden van verwantschap bepalen de reikwijdte van dit verlof.

  • Eerste graad: ouders, kinderen
  • Tweede graad: grootouders, kleinkinderen
  • Derde en vierde graad: hier kunnen de regels variëren naar bedrijfsreglement

Verlof voor bijzondere gebeurtenissen

Calamiteitenverlof is bedoeld voor de situaties direct na het overlijden waarin praktische zaken rondom de begrafenis moeten worden geregeld. Het calamiteitenverlof kan in sommige gevallen overgaan in bijzonder verlof voor de uitvaart, afhankelijk van de familieomstandigheden en wat in het bedrijfsreglement is vastgelegd. Bijzondere gebeurtenissen zoals een uitvaart kunnen dus reden zijn voor extra verlof, naast het calamiteitenverlof.

  • Bedrijfsreglement: kan aanvullende regels bevatten voor bijzonder verlof
  • Calamiteitenverlof: betaald verlof voor onvoorziene persoonlijke situaties direct na overlijden
  • Bijzonder verlof: aanvullend verlof dat geregeld kan worden voor de dag van de uitvaart

Verlof bij Overlijden - Wettelijke Essentiële Info | Wevers Uitvaart (2)

Praktische informatie voor werknemers

Bij het overlijden van een persoon uit de naaste omgeving, is het belangrijk dat werknemers op de hoogte zijn van hun rechten op verlof en de wijze van communicatie met hun werkgever.

Communicatie met de werkgever

Een werknemer dient zo spoedig mogelijk het overlijden te melden bij de werkgever om aanspraak te maken op verlof bij overlijden. Dit kan vastgelegd zijn in het bedrijfsreglement. Het is cruciaal om duidelijk te communiceren over de relatie met de overledene, de datum van de begrafenis en de verwachte duur van afwezigheid. Verlofdagen worden vaak toegekend op basis van de graad van verwantschap en of de dag van de begrafenis een werkdag is.

  • Echtgenoten/partners: 2 tot 4 dagen verlof
  • Ouders/schoonouders: 1 tot 4 dagen verlof
  • Grootouders/Kleinkinderen: 1 dag verlof
  • Overige verwanten: Afhankelijk van het bedrijfsreglement

Bij Wevers Uitvaart begrijpen we dat de regels rond verlof bij overlijden ingewikkeld kunnen zijn. We staan klaar om u te helpen met duidelijke informatie en advies over uw rechten en mogelijkheden in deze moeilijke tijd. Neem 24/7 vrijblijvend contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Wordt verlof bij overlijden doorbetaald?

Verlof bij overlijden wordt doorgaans doorbetaald. Dit hangt af van de cao of het bedrijfsreglement van de werkgever. Het is aan te raden dit na te gaan in het arbeidscontract.

Heb ik recht op verlof bij overlijden van een beste vriend?

Dit is afhankelijk van de definitie van ‘nabij familielid’ zoals vastgelegd bij de werkgever. Vaak wordt verlof toegekend aan directe familie en geregistreerd partnerschap, maar niet aan vrienden.

Wat zijn de regels omtrent verlof bij het overlijden van een grootouder?

De regels voor verlof bij het overlijden van een grootouder kunnen variëren. In sommige gevallen kan een werknemer recht hebben op kort verzuimverlof of bijzonder verlof. Het is raadzaam om met de werkgever te overleggen over de toepasselijke regels in deze situatie.

Hoe wordt verlof bij overlijden geregeld voor aangenomen familieleden?

Verlof bij overlijden voor aangenomen familieleden kan per situatie verschillen. Afhankelijk van de relatie met het overleden familielid en de werkgever, kunnen werknemers mogelijk aanspraak maken op kort verzuimverlof, bijzonder verlof of calamiteitenverlof. Overleg altijd met de werkgever over de specifieke regelingen die gelden.

Wat is mijn recht op verlof bij het overlijden van een tante of oom?

Bij het overlijden van een tante of oom kan de werknemer mogelijk recht hebben op kort verzuimverlof of bijzonder verlof. Dit hangt af van de werkgever en de regelingen die zij hanteren. Neem contact op met de werkgever om meer te weten te komen over de geldende regels voor verlof bij overlijden van een tante of oom.

Op hoeveel dagen rouwverlof kan ik aanspraak maken bij het overlijden van mijn schoonvader?

De duur van het rouwverlof bij het overlijden van een schoonvader kan variëren. Werknemers kunnen mogelijk aanspraak maken op kort verzuimverlof of bijzonder verlof. Overleg met de werkgever om te weten te komen welke regelingen van toepassing zijn in deze situatie.

Zijn er verschillen in verlofregeling bij overlijden tussen wettelijk samenwonenden en gehuwden?

Er kunnen verschillen zijn in verlofregelingen bij overlijden tussen wettelijk samenwonenden en gehuwden, afhankelijk van de situatie en de werkgever. Overleg met de werkgever om meer informatie te krijgen over de specifieke regelingen die voor beide groepen gelden.

Verlof bij Overlijden - Wettelijke Essentiële Info | Wevers Uitvaart (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Francesca Jacobs Ret

Last Updated:

Views: 6086

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.